Our Training Programs

Our Training Programs

Performance Focus โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารให้เป็น “ผู้นำที่สร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ (Achieve Team Goals)
Performance Focus

โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารให้เป็น “ผู้นำที่สร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ (Achieve Team Goals)

Change Focus โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารให้นำทีมงานด้วยการสร้างบรรยากาศในการทำงาน (Working Environment) และการพัฒนา (Development) พนักงาน เหมาะสมกับเป้าหมาย
Change Focus

โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารให้นำทีมงานด้วยการสร้างบรรยากาศในการทำงาน (Working Environment) และการพัฒนา (Development) พนักงาน เหมาะสมกับเป้าหมาย

Leadership Focus โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารให้เป็น "ผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจ (Trusted Leader)" โดยเน้นการปรับ Leadership Mindset เพื่อให้เกิดพฤติกรรมของผู้นำที่เหมาะสม และมีคนตามด้วยความเต็มใจ
Leadership Focus

โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารให้เป็น "ผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจ (Trusted Leader)" โดยเน้นการปรับ Leadership Mindset เพื่อให้เกิดพฤติกรรมของผู้นำที่เหมาะสม และมีคนตามด้วยความเต็มใจ

5 สิ่งสำคัญ ที่ CEO ต้องทำ เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ Digital  5 สิ่งสำคัญ ที่ CEO ต้องทำ เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ Digital  จริงอยู่ว่าบทความนี้ พูดถึง Management ระดับสูง แต่ท้าย ทิศทางนั้น ก็จะเป็นนโยบาย เพื่อให้เราๆ ท่านๆ ได้นำมาปฏิบัติอยู่ดีครับ
5 สิ่งสำคัญ ที่ CEO ต้องทำ เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ Digital New

5 สิ่งสำคัญ ที่ CEO ต้องทำ เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ Digital จริงอยู่ว่าบทความนี้ พูดถึง Management ระดับสูง แต่ท้าย ทิศทางนั้น ก็จะเป็นนโยบาย เพื่อให้เราๆ ท่านๆ ได้นำมาปฏิบัติอยู่ดีครับ

Future Skills For Uncertain World งานวิจัยจาก McKinsey ได้ศึกษาเรื่องทักษะที่จำเป็นในโลกอนาคต จากคนจำนวน 18K ใน 15 ประเทศ แล้วสรุปลักษณะประชากรแห่งโลกใหม่ (Future-Citizen Skills) ไว้ว่า จะต้องมีทักษะที่จำเป็นทั้งหมด 13 ด้าน ซึ่งเมื่อแบ่งเป็นหมวดหมู่แล้วจะได้ทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ
Future Skills For Uncertain World New

งานวิจัยจาก McKinsey ได้ศึกษาเรื่องทักษะที่จำเป็นในโลกอนาคต จากคนจำนวน 18K ใน 15 ประเทศ แล้วสรุปลักษณะประชากรแห่งโลกใหม่ (Future-Citizen Skills) ไว้ว่า จะต้องมีทักษะที่จำเป็นทั้งหมด 13 ด้าน ซึ่งเมื่อแบ่งเป็นหมวดหมู่แล้วจะได้ทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ

Crisis leadership during the COVID-19 era ในช่วงวิกฤต หลายคนอาจคิดว่า ภาวะผู้นำแบบวีรบุรุษ (Heroic Leadership) และผู้นำแบบมีวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership) คือ สิ่งที่จำเป็นที่สุด เพราะคิดว่าจะช่วยการันตี "วันพรุ่งนี้" ที่ดีกว่าได้ ทว่า เมื่อกำลังใจของผู้คนได้ลดลง จนเข้าใกล้ฐานล่างของพิระมิดมาสโลว์แล้ว ความต้องการด้านความปลอดภัยต่อร่างกายและจิตใจ (Safety & Security) กลับเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งกว่า
Crisis leadership during the COVID-19 era New

ในช่วงวิกฤต หลายคนอาจคิดว่า ภาวะผู้นำแบบวีรบุรุษ (Heroic Leadership) และผู้นำแบบมีวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership) คือ สิ่งที่จำเป็นที่สุด เพราะคิดว่าจะช่วยการันตี "วันพรุ่งนี้" ที่ดีกว่าได้ ทว่า เมื่อกำลังใจของผู้คนได้ลดลง จนเข้าใกล้ฐานล่างของพิระมิดมาสโลว์แล้ว ความต้องการด้านความปลอดภัยต่อร่างกายและจิตใจ (Safety & Security) กลับเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งกว่า