Our Training Programs

Our Training Programs

Performance Focus โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารให้เป็น “ผู้นำที่สร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ (Achieve Team Goals)
Performance Focus

โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารให้เป็น “ผู้นำที่สร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ (Achieve Team Goals)

Change Focus โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารให้นำทีมงานด้วยการสร้างบรรยากาศในการทำงาน (Working Environment) และการพัฒนา (Development) พนักงาน เหมาะสมกับเป้าหมาย
Change Focus

โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารให้นำทีมงานด้วยการสร้างบรรยากาศในการทำงาน (Working Environment) และการพัฒนา (Development) พนักงาน เหมาะสมกับเป้าหมาย

Leadership Focus โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารให้เป็น "ผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจ (Trusted Leader)" โดยเน้นการปรับ Leadership Mindset เพื่อให้เกิดพฤติกรรมของผู้นำที่เหมาะสม และมีคนตามด้วยความเต็มใจ
Leadership Focus

โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารให้เป็น "ผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจ (Trusted Leader)" โดยเน้นการปรับ Leadership Mindset เพื่อให้เกิดพฤติกรรมของผู้นำที่เหมาะสม และมีคนตามด้วยความเต็มใจ

ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ยังคงใช้ได้ หรือ ควรเก็บไปเข้ากรุดี? ทฤษฎี X และ Y ของ Douglas McGregor แนวคิดนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ ครึ่งศตวรรษก่อน ราวๆ ต้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 โน่น (ราวๆ 1960) ซึ่งเป็นยุคต้นของดิจิทัลเลย เพราะช่วงที่คอมพิวเตอร์เกิดพอดี ซึ่งทฤษฎีนี้อธิบายว่า มุมมองของผู้นำที่มีต่อพนักงาน มี 2 แบบ คือ
ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ยังคงใช้ได้ หรือ ควรเก็บไปเข้ากรุดี?

ทฤษฎี X และ Y ของ Douglas McGregor แนวคิดนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ ครึ่งศตวรรษก่อน ราวๆ ต้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 โน่น (ราวๆ 1960) ซึ่งเป็นยุคต้นของดิจิทัลเลย เพราะช่วงที่คอมพิวเตอร์เกิดพอดี ซึ่งทฤษฎีนี้อธิบายว่า มุมมองของผู้นำที่มีต่อพนักงาน มี 2 แบบ คือ

กรณีศึกษา: ใต้ภูเขาน้ำแข็งแห่งการเปลี่ยนแปลงของ IKEA  การทำ Digital Transformation ในแบบอีเกียนั้น สามารถ เปรียบได้กับการมองภาพภูเขาน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในน้ำครับ
ส่วนยอดของภูเขานั้น คือ สิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุด ซึ่งสิ่งที่อีเกียทำ คือ การตอบสนองต้องการของลูกค้า และ การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
กรณีศึกษา: ใต้ภูเขาน้ำแข็งแห่งการเปลี่ยนแปลงของ IKEA

การทำ Digital Transformation ในแบบอีเกียนั้น สามารถ เปรียบได้กับการมองภาพภูเขาน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในน้ำครับ ส่วนยอดของภูเขานั้น คือ สิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุด ซึ่งสิ่งที่อีเกียทำ คือ การตอบสนองต้องการของลูกค้า และ การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง

ประสบการณ์ที่ดีของพนักงาน เริ่มสร้างได้จากหัวหน้างาน งานวิจัยของ McKinsey บอกว่าพนักงานที่มีประสบการณ์ที่ดีกับองค์กรนั้น จะมีความผูกพันมากกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ไม่ดี มากถึง 18 เท่าครับ
ซึ่งจะเริ่มสร้างประสบการณ์ที่ดีของพนักงานได้ ก็ต้องรู้จักการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานก่อน
ประสบการณ์ที่ดีของพนักงาน เริ่มสร้างได้จากหัวหน้างาน New

งานวิจัยของ McKinsey บอกว่าพนักงานที่มีประสบการณ์ที่ดีกับองค์กรนั้น จะมีความผูกพันมากกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ไม่ดี มากถึง 18 เท่าครับ ซึ่งจะเริ่มสร้างประสบการณ์ที่ดีของพนักงานได้ ก็ต้องรู้จักการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานก่อน